Leden 2009

mazEc tvL!! xD

29. ledna 2009 v 20:20 | BlaZinQa |  thoughts

heY děcKaa!! xP
dNeska jaKo vůbeC tvL.. víZo viď, no a já MáM 5 enEk (jaKo neoHodnoCený přeDMěty)..xD a 231 zaMeškaNejch hoDin tvL - toMu se říKá fLáKání!! xD na gyMPLu jsEM vžDycky měLa taK 70 a taDy trojNásobeK..xD noO.. aLe paRta uPe mazEc dneSKa a zejTra jeDem poKračoVání..xP taDy váM něCO dám, na co mě PřiVED kámoš.. můžeTe neChat zvířáTKa nebo teLeviZního zPravodaJe či jiNá inDividua vyjáDřiT váš náZOr.. xD
"já neuMím ´R´, pRotože Mě to niKdo nenaučiL.. kReténi Jsou to.."..neboLi "já neuMím eL, pLoTOže mě to niKdo nenaUčiL.. KLeténi JSou to..".. xD
taKže zeJtra nashLe..xP

paC a puSu,
vašE BlaZinQa <3

pLeaSe foRgiVe me!! xP

28. ledna 2009 v 20:58 | BlaZinQa |  thoughts
hey LiDi..
tvL strašNá oStuda - úpLně demeNTní jSem!! xD no, taKže žáDná noVinka, že?? xD aaLe k věCi.. teď jsEM byLa páR dní u táTy a on neMá neT, takžE jSEm sem neMohLa, aLe v pátEK seM stoPro něCo hoDím!! xP omLouVám se všEm faNs roba a dALších.. v páTek toHo buDete mít HOdNě - SLibuju!! ;) taK já zaS páDim.. jSem unaVená, naVíc jSEM se přizaBiLa na LeDě.. xD
so, tOmoRroW no StResS anD haPPy daY!! :-*

paC a puSu,
vašE BlaZinQa <3

úsPěšNej týDen všEM!! :-*

25. ledna 2009 v 20:51 | BlaZinQa |  thoughts
LiDi,
omLouVám se.. o víKendu jSEm byLa pryč, taKže niC nepřiByLo, aLe zKusím se zLepšit.. bLog toHO čeKá ješTě hodNě, taKže se máte na cO těšit..x) no aLe dNEska nemůžu..
taKže přeDčasNě doBrou, úsPěšNej noVej týDen a ve čT suPEr víZo..xP

pac a PuSu,
vašE BlaZinQa <3

sMLouVa s ďábLEm xD

23. ledna 2009 v 23:41 | BlaZinQa |  thoughts
Lidičky,
práVě sLEduju "smLOuvu s ĎáBLem" .. xD jsEM šťaSTNá, že to zaSe dáVAJ - 1 z nejLepších komeDií!! xP bRANdon je vážNě úžaSNej koMik a kRásneJ týPek!! xP .. a eLizaBetH je upe strašNě husTá!! xP bejT tak seXy jako ona.. byCh si jeN písKALa tvL.. no niC..nbeDu se tu vykeCávat..xD po fiLmu si přečTu dALší kapiTOLku "zaTMění" a aLou do haJan.. taKže přeDEM, kRásNý sny!! :-*

pac a puSu,
vašE BlaZinQa <3

aLaniS moRisSeTte - noT aS wE

23. ledna 2009 v 14:05 | BlaZinQa |  clips
→ uPříMně.. niKdy jSEM ji moC neMuseLa, aLE tímhLe sonGem zbořiLa vešKerý stěNy.. jedNa z nejheZčíCh poMALejCh písNí v součaSNý době!! ←
Reborn and shivering
Spat out on new terrain

Unsuring, unconvincing
This faint and shakey hour

KaTY PerRy - ThiNKing Of YOU

23. ledna 2009 v 14:02 | BlaZinQa |  clips
→ doSt se o ní mLuví ve spoJitoSti s LEtošNí grAMmy, neBoť je tiPoVána na LetošNí víteZKU.. mySLím, že by si to PráVem zaSLoužiLa.. zaSE úžaSNý sonG!! ←
Comparisons are easily turned
Once you've had a taste of perfection
Like an apple hanging from a tree
I picked the ripest one
I still got the seed

GooDniGht xP

22. ledna 2009 v 23:15 | BlaZinQa |  thoughts
taAK a teď už VážNě doBrou noc!! :-*
ješTě si jDu přečíSt něCo ze "zaTMění", aLe pak aLou na kuTě.. jSEm totáLně vyčerPaná..x(
snaD se váM dnešNí náLož čLánků LíbiLa.. buDu v tOM poKračoVat, jaK jeN buDE možNý..xP
zaTim pa a kráSNý sny!!

paC a puSu,
vašE BlaZinQa <3

ps: to vLEvo má beJt eDwaRd&beLLa.. xD nj, faN arT..xO

kRistEN: doEs shE LoVE roB oR miChaEL??

22. ledna 2009 v 23:04 | BlaZinQa |  Twilight - others - books, soundtrack
noO a máM žhaVou noVinku..xD
jaK je to s kRisteN a robeM??
v posLEdním roZhovoru, ktERý otIskLo CZ bRavo je s kRIsten roZhovor, kDe taKy paDLa tahLe otázKa.. práVě kVůLi tomu, že si s RObem rozuMí i V souKromí, ji neMá spoUsta hoLek ráDa a naPadá ji.. aLe skutečNost je trOchu jiná..
ve zkraTce.. KrisTen říKá: "roBert je faKt priMa. beZva heRec a hrozNě miLý kLuk. v mýCh očíCh je peRFektní - pRO bELLu..".. kRisten je TOtiž věRná sVému příteLi michaELu aNgaRanoVi, se kTerým je už 4 roKy.. taKže mi je ROba dcL LíTo, prOtože se do kRisteN zřeJMě zamiLovaL..x( .. (aLespoň o ní mLuví jako o hoLce sVých sNů..).. aLe mySLím, že to přeCe jen doPadne, že sPOLu buDOu.. přeCe jeN jiM to sPOLu sLuší víC než s tíM michaELEm a naVíc to meZi niMa jiSKřiLo i na PLace.. taKže se neChme přeKvapit..x) já oSObně jim to už oD srdCE přeJu - oBa jSOu zajíMaví a rozuMní, naVíc taLentoVaní heRci, kTEří doBývAJí svěT.. přiJde mi, že kDyž jSOu spoLu, jeN zářeJ, což je kRásný <3.. xP

↓↓..s miChaELem..↓↓

LíBko ví o "twiLigHt"..xD

22. ledna 2009 v 22:44 | BlaZinQa |  Twilight - others - books, soundtrack
→ aNo, zRAda!! xD řekLa jSEm, že seM už dNEska nePáChnu, aLE pROstě nemohLa jSEM to neChat pLavat neBo byCh na to zaPomněLa..xD taKže... jSem si taK hezKy na prOfiLu a naJeDNou koukám.. maGazín.cz napsAL něCo o "twiLighT"!! tAAk jSem sem okaMžitě běžeLa váM to oZnámit!! xP ←
a taDy to máTe zkoPčený..↓↓
(jaKo neMůžu z těCh foteK maLejch prCKů.. LuXus, ta přeHLídka ujDe, ta hoLka u maKe-upu je děSNá a kLeinoVi se podařiLo z uPíRů uděLat akoRát pěKně nechuTNý monStra x/ jinaK dcL doBrý.. no co bySte čekaLi od "LíBka", že jo..xD )

Film o upírech rozjel šílenství


bYe, byE!! xP

22. ledna 2009 v 18:44 | BlaZinQa |  thoughts
joP Lidi,
pRO dnešEK koNec.. dohnaLa jSem, co jSEm chtěLa.. aLespoň dALší kus PráCe je za mnoU.. no a teď mě omLuvte, muSím jít maKat jinDe..
taKže paPa.. na bRzké shLedání..xP

paC a puSu :-*,
vašE BlaZinQa <3

archiv | © crazy-time.blog.cz | search | © 20.11.2008 18:48 | message

Crazy-time is an unofficial fansite. I´m not affiliated with any celebrity. The information contained on this website is for informational purposes only.
I make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy,
or reliability with respect to the information on the website for any purpose. Please, copy only with source. Thank you and enjoy!