Leden 2009

BeLLa's LuLLAby (rEMix)

22. ledna 2009 v 12:45 | BlaZinQa |  Twilight - others - books, soundtrack
→ ou, tohLe miLuju.. jaK jSOu taM na sTřídAčku citáTy beLLy a EDwaRDa xP.. tohLe sjížDim neuSTáLe.. xD ←

paRamoRE - deCOde LiVE

22. ledna 2009 v 12:44 | BlaZinQa |  clips
→ no, dcL to jDE, co mySLíte??..xP já hLavně haYLie záVidim ty jeJí vLasy..xP ←

twiLiGht souNDTaCK (viDEo veRSe)

22. ledna 2009 v 12:42 | BlaZinQa |  Twilight - others - books, soundtrack
→ rozHOdLa jSEM se, že tohLe trošKu pROpracuju.. sPousTy bLogů toTiž jeN nafLáká vidEa apod. beZ prOPracování.. taKže to vLastně paK ani neNí jeJich práCe.. snaD se Vám to buDe LíBit..x) poJedu oD nejOBLíbeNějšíCh píSNí xP i Když to buDe troCHu neobjeKtiVNí, pROTOže miLuju cELej sounDTRAck <3 chtěLa byCh váM jeN přiPomeNout, kDe ty sqěLý soNgy zazNěLY.. ;) ←
(vysvěTLEní pořaDí -> 1. inTErprET, 2. singL, 3. čáSt fiLmu, kDe byLa hráNA)
1.) MuSE - "suPPermaSsiVe bLack hoLe", baSEbaLL

OneRepubLiC/TimBALand - ApoLOgize

22. ledna 2009 v 12:11 | BlaZinQa |  acoustic
→ ALeJAndro MaNzano a DaniEL ManZAno z kaPELy BoyCe AvENue uděLALi coVEr soNgu "apoLoGize" kapELy onerepuBLic a timBALanda.. je fucKt, že tahLe píSEň je pOr kLuky oBZVLášť těžká, co se týčE faLsetT.. aLe aLEjanDro to zvLádá Líp než fROntman OR.. x) ←

CoLDPLay - ViVa La ViDA

22. ledna 2009 v 12:07 | BlaZinQa |  acoustic
→ aLEjanDro a FABian ManZAno z BoyCe AveNUe si vzaLi "viva La viDa" odcoLDPLay.. taKy dcL peCKa.. troUFNu si říCt, že v jeJich poDání to zní LíP než oRIgináL.. xP ←

LinkiN PaRk - ShADow of tHe DaY

22. ledna 2009 v 12:03 | BlaZinQa |  acoustic
→ aLEjanDro, FABian a DaniEL ManZAno z BoyCe AveNUe přeZPívaLi "shaDow oF the daY" od LP.. dcL kuRáž, aLe mySLím, že se toHO zhosTILi doSt dobře..xP ←

riHannA - diSTurBia

22. ledna 2009 v 11:59 | BlaZinQa |  acoustic
ALEjandRo ManZAno z BoyCE AvenUe přeZPívaL riHanNinu "disTurBia".. LuXusní, jaK přeVísT diSCo soNg na roCKovku xP fuCKt náDHErný <3 ←

GreEn DaY - GoOd RidDAnce (TiMe of YoUr LifE)

22. ledna 2009 v 11:56 | BlaZinQa |  acoustic
ALeJAndro MaNzano a DaniEL ManZAno z kaPELy BoyCe AvENue naZPívaLi coVEr soNgu GreEn DaY - GOod RiddANce (TimE of YouR LiFe).. vážNě peCKa xP ←

aLL ameRicaN reJEctS - woManizeR (coVEr)

22. ledna 2009 v 11:50 | BlaZinQa |  clips
→ tyhLe hoChy pROsTě miLuju!! <3 pRej: "a Proč woManiZer?? jeDNoduše pROTOže to uděLáme LíP než bRItney!!".. xD rozSEKávky maJ xP mně se LíBí víC zpěV tySona než BritneY, aLe je fuCKt, že je to dCL usPáVAčka..xD taK poSuďTE.. ←

miLeY cyRus - fLy on The waLL

22. ledna 2009 v 11:40 | BlaZinQa |  clips
→ joP, miLey umí.. TahLe píSNička neJenže jE sQěLá, aLe i kLIp se vážNě poVEDL!! ;) taKže neZBýVá niC než jeN zatLeskat.. dLouho jSEM otáLELa, než jSEM to sEM daLa, aLe je mi CTí, že se to TU konEčNě objEViLo..xP ←

archiv | © crazy-time.blog.cz | search | © 20.11.2008 18:48 | message

Crazy-time is an unofficial fansite. I´m not affiliated with any celebrity. The information contained on this website is for informational purposes only.
I make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy,
or reliability with respect to the information on the website for any purpose. Please, copy only with source. Thank you and enjoy!